Soudní exekutoři schválili na sněmu 2. listopadu 2011 teritorialitu

08.03.2014 12:02

ZÁPIS  Z  18.  SNĚMU  EK ČR

ze dne 2. listopadu 2011 v Praze, v Kaiserštejnském paláci

........Návrh D)        Hlasování o návrhu JUDr. Růžičky: „Sněm zavazuje prezidium EK ČR prosazovat užití principu teritoriality při podávání návrhu na nařízení exekuce k vymožení pohledávek orgánů státní správy, zdravotních pojišťoven a územní samosprávy, a dále obligatorní zálohy na provedení exekuce, to vše za užití všech dostupných prostředků.“

„Přítomno soudních exekutorů: 79 ze 147

18. sněm EK ČR je schopný usnášení.“

Hlasování: pro 70 – proti 3 – zdržel se 6

                                                                       Konstatováno:  „Návrh byl schválen“

Usnesení 9/11/S18

Sněm EK ČR

z a v a z u j e prezidium EK ČR prosazovat užití principu teritoriality při podávání návrhu na nařízení exekuce k vymožení pohledávek orgánů státní správy, zdravotních pojišťoven  a územní samosprávy, a dále obligatorní zálohy na provedení exekuce, to vše za užití všech dostupných prostředků.