ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ k dokumentu: Smrčka, L., Plaček, J. Vliv teritoriality soudních exekutorů na vymahatelnost pohledávek ...

04.08.2015 23:35
k dokumentu:
Smrčka, L., Plaček, J.
na vymahatelnost pohledávek, na
délku vymáhání a na další
parametry exekučního řízení, návrhy
alternativních legislativních řešení
Objednatel: Exekutorská komora ČR, Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha
4, IČ: 70940517, DIČ: CZ70940517.
Účel vyjádření: Odborné posouzení obsahu, formy, východisek a závěrů shora
uvedeného materiálu.
Zpracoval: Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M., Včelařská 9, 182 00
Praha 8 (dále jen „zpracovatel“).
Datum zpracování: 25. 7. 2015.
text odborného vyjádření zde
3.3 Závěry
Toto odborné vyjádření zpracovatele si neklade za cíl přispět k rozhodování, zda je
třeba a jakým způsobem řešit místní příslušnost (teritorialitu) či jiné aspekty nápadu
exekutorských úřadů. Bylo zpracováno na žádost Exekutorské komory ČR pouze
jako vyjádření k předloženému dokumentu autorů „Vliv teritoriality soudních
exekutorů na vymahatelnost pohledávek, na délku vymáhání a na další parametry
exekučního řízení, návrhy alternativních legislativních řešení“ z hlediska obecné
metodologie vědecko-výzkumné činnosti a systémového přístupu.
Zpracovatel ve vztahu k obsahu dokumentu konstatuje následující:
I. Dokument nesplňuje požadavky na vědecké či odborné dílo, je tendenční,
vyjadřuje zřejmě subjektivní názory autorů a nemůže sloužit jako podklad pro
jakékoliv rozhodnutí ohledně teritoriality. Zpracovatel zdůrazňuje, že ani pro, ani proti.
II. Otázka posuzování ekonomiky exekutorských úřadů, počtu soudních exekutorů a
jejich zaměstnanců nebo výtěžnosti či délky trvání exekucí není cestou k rozhodnutí
o teritorialitě, což je výlučně politickou otázkou.
III. Odůvodňovat změnu v systému exekucí či naopak její absenci výše uvedeným
dokumentem na bázi nereprezentativních dat a jejich nepřezkoumatelnou interpretací
není možné.
IV. Soudní exekuční řízení slouží k nucenému výkonu nejen rozhodnutí soudních, ale
i rozhodnutí jiných státních orgánů, pokud to zákon výslovně připouští. V rámci
pověření exekutorským úřadem exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů
včetně zřizování exekutorského zástavního práva. Plnění tohoto úkolu (výkon
rozhodnutí) má pak funkci jak zajištění přímého uspokojení přiznaných nároků, tak i
funkci preventivní. Proto každý zásah do existujícího systému exekutorů musí být
velice promyšlený a nepodléhat populismu (vládnímu a stranickému), či konkurenční
závisti (některých exekutorů). Principy volné hospodářské soutěže a konkurenční
vztahy jsou velice důležité pro všechny profese tohoto typu. Mají-li být tyto principy
nějakým způsobem modifikovány, musí se tak stát v důsledku výše zmíněného
politického rozhodnutí, za které ponese ten, kdo je učiní, příslušnou odpovědnost.
Posuzovaný dokument ale nemůže sloužit pro objektivní rozhodnutí v otázce
teritoriality, natož pak pro zavedení rovnoměrného nápadu a nemůže ani být použit
jako alibi pro případné politické rozhodnutí.
V. Pokud by skutečně měl být zpracován dokument – analýza současného stavu
efektivity exekutorských úřadů, která by obsahovala i modely dopadu legislativních
změn, muselo by se tak stát pomocí standardních vědeckých postupů a na základě
dostatečného množství relevantních dat, které by umožňovaly seriózním způsobem
prozkoumat efektivitu exekučních řízení a především sledovat efektivitu práce
jednotlivých exekutorských úřadů ve vztahu k vnějším i vnitřním ukazatelům. Bude se
ale nepochybně jednat o proces v delším časovém rámci, který by nicméně mohl být
zahájen vypracováním metodiky o sběru dat o činnosti exekutorů.
Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M.